Sektörel Haberler

UBAK İZİN BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ GÜNCELLENDİ

Bilindiği üzere, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin uluslararası karayolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler çerçevesinde güncellenmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde ve TOBB’nin ev sahipliğinde 28 Mart 2022 tarihinde bir çalıştay gerçekleştirilmiş idi.

Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya istinaden;

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi güncellenmiştir.

Yeni Yönergede güncellenen maddelerin özeti aşağıdaki gibidir:

1) UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvuruları hizmeti her yıl 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. (Eski Yönerge kapsamında 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapılmaktaydı.)

2) Başvuru şartlarında yer alan “Faaliyet yılı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmak.” ifadesi “Faaliyet yılının son üç ayı ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmuş olmak.” şeklinde değiştirilmiştir. (Örnek olarak 2024 yılı başvurularında faaliyet dönemi olarak 01 Ekim 2022-30 Eylül 2023 dönemi dikkate alınacaktır.)

Bu kapsamda, müracaat yılında yetki belgesi alan firmalar da UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusunda bulunabileceklerdir.
2023 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı başvurularında, 2021 yılının tümünde ve 2022 yılının ilk 9 ayında yapılan faaliyetler esas alınacaktır.
3) UBAK sistemi içerisinde kısıtlaması bulunan İtalya, Yunanistan ve Rusya geçerli belgelerin dağıtımında da faaliyet yılının son üç ayında ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayında yapılan ikili taşıma sayılarının esas alınacaktır. (Eski Yönerge’de faaliyet yılı ve faaliyet yılından bir önceki yıl bu ülkelere yapılan ikili taşıma sayıları dikkate alınmaktaydı.)

4) Takas işlemlerinde, bir belge karşılığında en fazla iki belge takas edilebilmesi için belgelerden birinin Avusturya, İtalya, Rusya ya da Yunanistan’dan birinde geçerli olması şartı getirilmiş olup, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya veya Macaristan geçersiz izin belgeleri karşılıklı olarak takas edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

5) Üçüncü ülke taşımalarına ilişkin veriler, e-Devlet kapısından firmalarca bildirilen icmal girişlerinden alınacaktır.

a. Söz konusu uygulama 2024 yılı ve sonraki yıllara ait İzin Belgesi dağıtımı başvurularında uygulanacaktır.
b. 2023 yılı başvuruları için, 2021 yılı ve 2022 yılının ilk 9 ayında yapılan üçüncü ülke taşımalarına ilişkin mülga 20.11.2018 tarihli ve 87034 sayılı Makam Oluru ekinde yayımlanan UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinde istenilen evraklar 7 Ekim 2022 mesai bitimine kadar Bakanlığa gönderilecektir.
c. Suistimallerin önüne geçebilmek adına Bakanlıkça gerekli evrakların istenebileceğine yönelik hüküm getirilmiş, ayrıca usulsüz bir durum tespit edilmesi halinde üçüncü ülke taşımaları toplam sefer sayısı geçersiz sayılacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.
d. Üçüncü ülke taşımalarına verilen 50 puan 30 puana düşürülmüştür.
6) Toplam yeşil taşıt sayısı hesaplamasında EURO VI taşıt çarpanı 1,1’den 1,5’e arttırılmıştır.

7)Toplam taşıt sayısı hesaplamasında aritmetik ortalaması alınan dönem sayısı 2’den 4’e çıkartılmıştır.

8) UBAK İzin Belgesi ile taşıma yapılan ülke ve güzergâh ülkeleri için ayrıca geçiş belgesi alınmışsa;

Avusturya, İtalya, Rusya ve Yunanistan’a ait geçiş belgeleri için 1 (bir) ceza puanı,
Bu ülkeler dışındaki ülkelerin geçiş belgeleri için 0,2 (sıfır virgül iki) ceza puanı,
uygulanacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, Almanya geçiş belgelerinin tamamı, Bulgaristan transit geçiş belgeleri ve yılın ilk iki ayında alınan çok girişli geçiş belgeleri için ceza puanı uygulanmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. (Çok girişli geçiş belgeleri için ceza puanları, 2022 yılının ilk iki ayı için de uygulanmayacaktır.)

9) Zayii edilen belgelere yönelik 5 ceza puanı, 2 ceza puanına düşürülmüştür.

10) UBAK izin belgesinin verimsiz kullanımından verilen 10 ve 15 ceza puanlarının nasıl uygulanacağına ilişkin açıklayıcı bilgiler eklenmiştir.

11) Yetki belgesi sahibi firmanın, Yeşil Lojistik Belgesine sahip olması durumunda firmaya ilave puan verilebileceği ve buna ilişkin koşulların Bakanlıkça belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

12) Rusya’ya yönelik UBAK belgeli ikili geçiş sefer sayıları hesaplanırken sadece yarı-römork ya da römorklarla yapılan çıkışlarda her bir İzin Belgesi için aylık en fazla 4 seferin geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

13) İtalya, Rusya ve Yunanistan geçerli belgelerinin UBAK izin belgelerinin kullanım oranlarına bakılarak dağıtılan %5’lik ödül kaldırılmıştır. Sadece bu belgelerin %10’luk kısmı mevcut şekliyle ödül olarak dağıtılmaya devam edecektir.

14) Kamyonetlerle yapılan taşımaların ve bu taşıtların sayılarının UBAK izin belgesi dağıtımı değerlendirmelerinde kullanılmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

15) Belgelerin verimli kullanılması amacıyla “Tahsis edilen ancak 31 Mart tarihine kadar Bakanlıktan teslim alınmamış belgeler iade edilmiş sayılır.” hükmü eklenmiştir. Ayrıca, bu belgeler için 15 ceza puanı uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

 

Kaynak:  www.und.org.tr