Sektörel Haberler

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ’NDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

10.01.2020 Tarihli Resmi Gazete ile “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik çerçevesinde, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde sektörümüzü ilgilendiren önemli/öncelikli düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

1-U-ETDS verilerinin Bakanlığa bildirim zorunluluğu (KTY’nin 40 ıncı maddesi (6) ıncı fıkrasında yer alan zorunluluk) 01.01.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

  • KTY’nin 40 ıncı maddesi (6) ıncı fıkrası: “(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.”

2-KTY kapsamında talep edilen “Sayısal Takograf Verilerinin Kart Otoritesine Gönderme Zorunluluğu” Uluslararası taşımacılar için 01.01.2021 ve Ulusal taşımacılar için 01.01.2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

  • KTY’nin 40 ıncı maddesi (31) inci fıkrası: “(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.”
  • DİKKAT!! Ülkemizin de taraf olduğu AETR Sözleşmesi, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Takograf Cihazları Yönetmeliği uyarınca 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren uluslararası nakliyatta çalışan firmaların, 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren de yurtiçi nakliyatta çalışan firmaların; Takograf verilerini en geç 90 günde bir,  Sürücü kartı verilerini en geç 28 günde bir indirerek, arşivlemesi ve 12 ay süresince saklaması zorunluluğu devam etmektedir.

3-KTY’nin U-ETDS sistemine veri girişi için düzenlenen 40 ıncı maddesi (6) ıncı fıkrasında yer alan; “Eşyanın kabul edildiği saatten” tanımı yerine “taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği” tanımı getirilmiştir.

  • KTY’nin 40 ıncı maddesi (6) ıncı fıkrası: “(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saattentaşımanın yapılacağı saatten en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.”

4-Tüzel Kişiliklerin KEP adresinin Bulunması Zorunluluğu, 01.01.2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

  • KTY’nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi; “3) Tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması”

5-KTY’nin “Uyarma” Başlıklı maddesine “U-ETDS’ye Taşıtta görevli personel bilgisinin hiç bildirilmemesi veya eksik/yanlış bildirilmesi halinde her sefer için 10 Uyarma verilir” hükmü eklenmiştir.

6-KTY’nin, “Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar” başlıklı 24 üncü maddesinin (3) üncü fıkrasının (f) bendinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; usulsüz tadilat görmüş veya bu Yönetmelik kapsamında tadilatı kabul edilmeyen taşıtlar” yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşülür.

Bu kapsamda, 10.01.2020 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliği tüm maddelerine ilişkin karşılaştırmalı tablo için lütfen TIKLAYINIZ

13.01.2020

Transmot Lojistik