Sektörel Haberler

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

15.04.2020 tarihli 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7242 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 61, 62 ve 63 sayılı maddeleri ile 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”nun iki maddesinde değişiklik yapılmış ve Kanuna bir geçici madde eklenmiştir.

Yapılan ilk değişiklik “Kaçakçılık Suçları”nı tanımlayan 3 üncü maddenin 22 nci fıkrasına yapılan ilave ile gerçekleşmiştir. Anılan ceza artırım fıkrasına indirim hükmü eklenmiştir. Buna göre kaçakçılık suçların konusunu oluşturan eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilecektir.

Ceza hukukunda suç tanımı sarih olmak durumundadır. Suçlar kişiden kişiye farklı anlam içerecek kavramlarla açıklanamaz. 22 inci fıkranın artırım hükmünde de “eşya değerinin fahiş olması halinde” şeklinde muğlak bir ifade vardı. Yeni kanunla getirilen indirim hükümlerinde de “eşya değerinin hafif olması” yada “eşya değerinin pek hafif olması” gibi kişiden kişiye farklılık gösterebilecek “eşya değeri” tanımına göre cezada artırım veya indirim yapılması genel hukuk kurallarına uygunluk göstermemektedir. Buna karşın, kanun koyucunun iradesinin suçların hafifletilmesinden yana oluştuğunu belirtmek yanıltıcı olmayacaktır.

Diğer değişiklik 5607 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci maddesinde yapılmıştır. Eski hükümde etkin pişmanlık sadece “soruşturma evresinde” gösterilebilir iken, yapılan değişiklikle, “kovuşturma evresinde” de etkin pişmanlık gösterilmesine olanak sağlanmıştır.

Bilindiği gibi, Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülen soruşturma safhası “soruşturma evresi” olarak, mahkeme tarafından dava açılmasından nihai kararın verildiği dava safhası da “kovuşturma evresi” olarak tanımlanmaktadır.

Yapılan değişiklik sonrasında, kaçakçılık suçlarından birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı “soruşturma evresi sona erinceye kadar” Devlet Hazinesine öderse verilecek ceza yarı oranında indirilecektir. Aynı kişi suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı “kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar” Devlet Hazinesine ödediği takdirde verilecek ceza üçte bir oranında indirilecektir.

Bu husus, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hakim tarafından sanığa ihtar edilecektir. Mükerrirler veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde bu indirim uygulanmayacaktır.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na eklenen geçici 12 inci madde ile de haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında bulunanların da doksan gün içinde başvurması halinde bu indirim hakkından yararlanması olanağı sağlanmıştır. Buna göre, dosyası infaz aşamasında olanlar etkin pişmanlık gösterir ve suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı parayı devlet hazinesine ödediği takdirde cezası üçte bir oranında indirilecektir.

Geçici 12 inci maddenin ikinci fıkrası ise temyiz aşamasındaki davalarla ilgili yapılacak işlemi düzenlemiştir. Buna göre, bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalarda lehe değerlendirme yapılacak dosyalar hakkında bozma kararı verilecek; Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığında bulunan dosyalar ise ilk derece mahkemelerine iade edilecektir.

Karşılaştırma Tablosu için lütfen tıklayınız.

16.04.2020

Transmot Lojistik