Sektörel Haberler

7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

07.11.2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de 7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yer aldı.

“Bilindiği üzere 24 Ekim 2019 tarihinde TBMM’de yeni gümrük kanunu kabul edilmişti. Kanun ile bazı değişiklikler şöyle yapıldı;
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 52 – Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere transit rejimi kapsamında taşınarak varış gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşyaya 41 ila 50 nci madde hükümleri uygulanır.”

CIF Değeri Hakkında
4458 sayılı Kanunun 179 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü paragrafı ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, yukarıdaki taleplerin kabulü, söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 1’i, bu uygulamadan ikinci kez yararlanmak istenmesi hâlinde ise CIF değerinin yüzde 3’ü oranında bir tutarın ödenmesine bağlıdır. Başvurunun, eşyanın ihale ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra ve satışının gerçekleşmesinden önce yapılması hâlinde bu taleplerin kabulü söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 10’u oranında bir tutarın ödenmesine bağlıdır. Bunun dışındaki başvurular kabul edilmez.

Gümrük Vergileri ve Amme Alacaklar
4458 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hâllerde, bu teminat söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir.”

21.11.2019
Transmot Lojistik